Prijzen en Algemene voorwaarden


BowNed is ingeschreven in het register van het CRKBO en daarmee vrijgesteld van BTW.

Prijzen van de Basisopleiding Bowenbehandelaar 2013


De prijs van de basisopleiding Bowenbehandelaar is inclusief lesmateriaal, examen en (indien geslaagd) certificaat.

Bij betaling in termijnen (standaard):
Eerste betalingvoor start opleiding€ 650,00
Tweede betalingvoor module 3€ 650,00
Derde betalingvoor module 5€ 545,00
Totale opleiding 1845,00
Ook bij betaling ineens is de prijs €1845,00


Prijzen van de nascholingen
De prijs van een nascholing is inclusief reader (indien van toepassing) en certificaat.

Alle betalingen svp naar:
Triodos Bank rekeningnr. 784 781 257
t.n.v. Bowen Nederland, Dordrecht
IBAN-code: NL16 TRIO 0784781257
BIC-code TRIONL2U


(*) Voor combinaties van de workshops van Ron Phelan gelden aangepaste prijzen, neem hiervoor contact op met BowNed.

Herhaling modules 1-5per lesdag€ 75,00
Revisiedagenper lesdag € 75,00
Module 6 Inleiding in fascie 2 dagen€ 235,00
Module 7 Inleiding in Advanced Bowen2 dagen€ 235,00
Bowen en babies/kinderen2 dagen€ 235,00
Bowen en Rugpijn2 dagen€ 235,00
Bowen en Astma2 dagen€ 235,00
Bowtech module 82 dagen€ 235,00
Bowtech module 92 dagen€ 235,00
The Essential TMJ1 dag€ 160,00 (*)
Practitioner Assessment Skills1 dag€ 160,00 (*)
Bowen en hormonen2 dagen€ 260,00 (*)
Praktijkvoering1 dag€ 135,00
Snijzaal1/2 dag€ 90,00
Anamnese 1: Communiceren2 dagen€ 235,00
Anamnese 2: Blessures2 dagen€ 235,00
Palperen2 dagen€ 235,00
Voeding 12 dagen€ 235,00
Functional Fascia Lines 12 dagen€ 235,00
Functional Fascia Lines 22 dagen€ 235,00
Biotensegrity2 dagen€ 235,00
Algemene Voorwaarden
BowNed v.o.f., Centrum voor Bowen Nederland en België


download Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden
BowNed v.o.f., Centrum voor Bowen Nederland en België
(versie 19-08-2010)

Artikel 1 : Begripsbepalingen
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. BowNed: BowNed v.o.f., Centrum voor Bowen Nederland en België gevestigd te Dordrecht (ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 34155915).
b. cursist: iedere persoon die een opleiding of nascholing volgt, gevolgd heeft of zich daarvoor heeft aangemeld.
c. opleiding: iedere opleiding, nascholing, workshop, cursus en training die onder welke naam dan ook door BowNed wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland en/of België.
d. kosten: de vergoeding die c.q. het lesgeld dat de cursist aan BowNed verschuldigd is voor inschrijfgeld, voor het deelnemen aan de opleiding, het leveren van studiemateriaal en/of het leveren van praktijkondersteunende materialen.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, en overeenkomsten betreffende de door cursist te volgen opleiding(en) bij BowNed.
2. Door aanmelding voor een opleiding of door het aanvaarden van een aanbod tot het volgen van een opleiding, aanvaardt de cursist deze Algemene Voorwaarden.
3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een cursist wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Van toepassing is steeds de laatste versie van de Alegemene Voorwaarden, die geldt op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten
1. Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen BowNed en de cursist komt uitsluitend tot stand door inzending per post of per e-mail/elektronische post van een volledig ingevuld inschrijfformulier door de betreffende cursist.
2. Na ontvangst ven het inschrijfformulier wordt aan de aangemelde cursist een ont-vangstbevestiging toegestuurd.
3. Na insturen van het inschrijfformulier heeft de cursist een bedenktijd van 7 (zeven) dagen om op zijn beslissing terug te komen en de inschrijving zonder verdere kosten ongedaan te maken. Na de periode van 7 dagen treedt artikel 5 in werking.
4. Een door BowNed gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een opleiding door middel van een advertentie, een folder, een informatiedag of een aan de cursist gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel is voldaan.

Artikel 4: Annulering en wijziging van de opleiding door BowNed
1. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitslui-tend ter beoordeling van BowNed, is BowNed gerechtigd om van het geven van de be-treffende opleiding af te zien, dan wel deze te combineren met een andere opleiding of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de cur-sist. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven dagen voor de eerste (les)dag van de opleiding plaats.
2. Indien BowNed kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de cursist het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van BowNed door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.
3. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mede-deling van BowNed als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, zonder dat op één der partijen nog enige verplichting rust.
4. Bij annulering van de opleiding door BowNed heeft de cursist recht op restitutie van de reeds door de cursist betaalde kosten. Annulering van de opleiding of combinatie met een andere opleiding of het geven van de opleiding in een andere plaats geeft de cursist nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 5: Annulering door de cursist
1. Bij annulering door de cursist anders dan op grond van artikel 3 lid 3 of artikel 4 lid 2 is de cursist de volgende percentages van de kosten aan BowNed verschuldigd:
bij annulering tot 56 dagen voor de eerste opleidingsdag: 25% van de kosten met een minimum van € 50,00 voor administratie en annuleringskosten;
bij annulering tot 42 dagen voor de eerste opleidingsdag: 50% van de kosten met een minimum van € 75,00 voor de administratie- en annuleringskosten;
bij annulering binnen 28 dagen voor de eerste opleidingsdag en tijdens het volgen van de opleiding: 100% van de kosten. Dit betekent dat bij tussentijdse beëindiging tijdens de opleiding het volledige lesgeld verschuldigd blijft, ook indien betaling in termijnen is overeengekomen.
2. Annulering van de aanmelding door de cursist is slechts mogelijk door middel van een aangetekend schrijven aan BowNed en geldt alleen indien de cursist tegelijk met het ver-zenden van het aangetekend schrijven de annuleringskosten overeenkomstig het vorige lid voldoet. Indien BowNed het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na verzending van het aangetekend schrijven heeft ontvangen, wordt de annulering geacht niet te heb-ben plaatsgevonden.
3. Bij annulering door de cursist anders dan op grond van artikel 4 lid 2 vindt geen resti-tutie van het inschrijfgeld plaats.

Artikel 6: Betaling
1. De cursist is aan BowNed verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de cursusover-eenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de cursusovereenkomst ge-noemd. De kosten zijn inclusief syllabus, examen (indien van toepassing) en diploma c.q. bewijs van deelname.
2. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde kosten is de cursist zonder nadere in ge-breke stelling de wettelijke rente verschuldigd vanaf de in de cursusovereenkomst ge-noemde tijdstippen.
3. Indien bij gebreke van betaling BowNed genoodzaakt is over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incas-sokosten voor rekening van de cursist. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 125,00.
4. Indien de cursist in gebreke is met tijdige betaling van de kosten, is BowNed gerech-tigd de cursist de toegang tot de opleiding en de gebouwen te ontzeggen. De betalings-verplichting vervalt daarmee niet.
5. Indien een cursist meerdere opleidingen tegelijk volgt, wordt de betaling eerst toege-rekend aan de opleiding(en) waarvoor eerder een overeenkomst werd gesloten.
6. Tegenover de cursist strekt de financiële administratie van BowNed blijkens een door BowNed verstrekt uittreksel uit de administratie tot volledig bewijs, behoudens door de cursist te leveren tegenbewijs.
7. Het lesgeld van de opleidingen wordt in drie termijnen voldaan. De eerste termijn dient voldaan te zijn voor de eerste lesdag, de tweede termijn voor de eerste dag van het derde lesblok c.q. derde module, de derde termijn voor de eerste lesdag van het laaste lesblok, tenzij met de cursist anders is overeengekomen. De cursist heeft even-eens de keuze, indien deze dat wenst, het totale bedrag ineens te betalen. Het lesgeld van workshops, nascholingen en korte trainingen wordt steeds in één enkele termijn be-taald.

Artikel 7: Overige rechten en plichten van de cursist
1. Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de cursist verplicht:
a. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding;
b. de voor de opleiding benodigde materialen, voorzover deze niet ter plekke door BowNed ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben;
c. de algemeen geldende normen aangaande kleding- en hygiënevoorschriften in acht te nemen:
d. zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere cursisten niet te hinde-ren;
e. melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening die ge-vaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten en/of eventuele proefperso-nen.
De sub e genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.
2. De cursist dient een wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk per post of per e-mail per omgaande te melden.
3. Bij tussentijdse beëindiging van een opleiding door de cursist vindt geen restitutie van het leergeld plaats. Indien in termijnen wordt betaald en men tijdens de eerste of tweede termijn de opleiding wil beëindigen, wordt alsnog de openstaande termijn(en) in rekening gebracht.
4. De niet gevolgde (maar wel betaalde) lessen mogen vanaf het moment van stoppen binnen een jaar zonder bijbetaling alsnog worden gevolgd.
5. In geval van ernstige ziekte kan alleen een ontheffing worden verleend voor een deel van het lesgeld, indien de cursist een duidelijk omschreven doktersverklaring overhan-digt.
6. Indien de opleiding definitief van start gaat krijgt de cursist hiervan tijdig bericht.

Artikel 8: Overige rechten en plichten van BowNed
1. BowNed bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. BowNed is be-voegd de plaats en de tijd te wijzigen. BowNed zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
2. BowNed is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de op-leiding te ontzeggen indien:
a. de cursist zich niet overeenkomst het bepaalde in artikel 7 gedraagt;
b. er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten of eventuele proefpersonen.
3. BowNed is bevoegd eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven de cursus-overeenkomst op te zeggen indien de belangen van BowNed worden geschaad of bij on-behoorlijk gedrag. Alle financiële verplichtingen vootvloeiend uit de studieovereenkomst blijven bestaan.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. De cursist is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geeste-lijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. BowNed aanvaardt gener-lei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die ge-schiktheid. De cursist vrijwaart BowNed voor eventuele aanspraken van derden waaron-der begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten.
2. De aansprakelijkheid van BowNed wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is, per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat onder de door ons afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering door de verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd.
Op verzoek van de cursist verstrekken wij informatie omtrent de door ons afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet uitkeert en BowNed toch aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid be-perkt tot maximaal het bedrag van de door de cursist verschuldigde vergoeding voor de
opleiding. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid voor directe schade meer bedra-gen dan € 4.500,00 (zegge: vijfenveertighonderd euro) per gebeurtenis of reeks van sa-menhangende gebeurtenissen. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop is te allen tijde uitgesloten.
3. Buiten het artikel 9.2 genoemde geval rust op ons geen enkele aansprakelijkheid voor schade ongeacht de grond waarop een vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd.
De in artikel 9.2 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BowNed en/of haar leidinggevende c.q. ondergeschikten.
4. De cursist vrijwaart BowNed voor de aanspraken van derden inzake de in artikel 7 sub e bedoelde ziekte of aandoening.
5. BowNed is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van aan de cur-sist toebehorende voorwerpen/materialen.

Artikel 10: Klachten en Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen BowNed en de cursist is uitl-suitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Indien een cursist een klacht heeft zal de directie van BowNed in eerste instantie trachten met de cursist binnen vier weken tot een oplossing te komen, lukt dit niet wordt de klacht voorge-legd aan een onafhankelijke mediator.
3. Geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, aanbiedingen, overeenkomsten en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of naar aanleiding van overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden in eerste instantie voor-gelegd aan een onafhankelijke mediator. Indien de bemiddeling van een mediator niet leidt tot opheffing of regeling van het geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 11: Auteursrechten
1. De auteursrechten op het door BowNed aan de cursisten verstrekte lesmateriaal berusten bij BowNed.
De auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten van overige materialen verstrekt door BowNed liggen bij de desbetreffende rechthebbenden en is daarmee onderhevig aan de internationale wet- en regelgeving in deze. Het materiaal mag derhalve niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, digitale op-slag of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Artikel 12: Huisregels
1. De cursist verbindt zich te houden aan de op de leslokatie geldende huisregels. Deze worden door de docent aan het begin van de eerste lesdag bekend gemaakt.Terug